ศรีสะเกษ !! ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนา อป.มช.รุ่นใหม่ ชิงรางวัลเชิดชูเกียรติ อป.มช.ดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ !! ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษพัฒนา อป.มช.รุ่นใหม่ ชิงรางวัลเชิดชูเกียรติ อป.มช.ดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาว พรนภา ชาชมภู ผ.อ.สวท.ศรีสะเกษ และนายธนกรณ์ ยิ้มสงวน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดศรีสะเกษ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับทราบนโยบายแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีแนวทางในการพัฒนา(อป.มช.) คือ การสร้างความผูกพันกับเครือข่าย อป.มช.จังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักเครือข่าย อป.มช.จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ อป.มช. สร้างเครือข่าย อป.มช.รุ่นใหม่ และจัดตั้งกลุ่มไลน์เป็นข่องทางในการรายงานข่าว เพื่อส่งข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เข้าไปยังกลุ่มไลน์ เพื่อขยายผลการประชาสันธ์ให้กว้างขวางต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้นแบบในประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อส่งร่วมการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ อป.มช. ดีเด่น ประจำปี ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ