ดาดฟ้าตึกสูงทั่วเมืองเชียงใหม่ พร้อมใจกันพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น หลังพบว่าค่าฝุ่นละอองเริ่มลดลงจากสีแดง และสีส้มลงมาเหลือสีเหลือง ของ PM2.5 และ PM10

ดาดฟ้าตึกสูงทั่วเมืองเชียงใหม่ พร้อมใจกันพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น หลังพบว่าค่าฝุ่นละอองเริ่มลดลงจากสีแดง และสีส้มลงมาเหลือสีเหลือง ของ PM2.5 และ PM10ัจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าของอาคารสูงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มความชุมชื้นเพื่อพ่นละอองน้ำในอากาศช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองทั้ง PM2.5 และ PM10 ได้เพิ่มค่าขึ้นมาจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ตลอดจนจะเกิดผลกระทบต่อภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ทำให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนใช้ป้องกันสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไป

ขณะเดียวกันที่ข่วงประตูท่าแพ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “เติมรักให้อากาศ” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรองค์กรต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศในโดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วย และมณฑลทหาร บกที่ 33, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบล ท่าศาลา, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันนี้ได้มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง, งดใช้รถยนต์ควันดำ, และการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ และตัวอย่างปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อรณรงค์งด การเผากิ่งไม้ใบไม้ การสาธิตการตรวจรถยนต์ควันดำ เพื่อให้ประชาชนบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ประกอบ การอาคารสูงในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง เพิ่มความชุ่มชื้น ในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก การล้างถนนและดูดฝุ่นตามถนนและไหล่ทางเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืนต่อไป

โดยกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันนี้ได้มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง, งดใช้รถยนต์ควันดำ, และการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ และตัวอย่างปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อรณรงค์งด การเผากิ่งไม้ใบไม้ การสาธิตการตรวจรถยนต์ควันดำ เพื่อให้ประชาชนบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ประกอบ การอาคารสูงในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง เพิ่มความชุ่มชื้น ในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก การล้างถนนและดูดฝุ่นตามถนนและไหล่ทางเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืนต่อไป

ส่วนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศูนย์ราชการ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับที่กลางเมืองเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ส่วนที่บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง พบว่าค่าฝุ่นละอองเริ่มลดลงจากสีแดง และสีส้มลงมาเหลือสีเหลือง ของ PM2.5 และPM10

โดยแนวทางการมีส่วนร่วมในวันนี้ จึงเป็นหนทางและทางออกของเมืองเชียงใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้ทุกภาคส่วนยังคงยืนหยัดและต่อสู้กับวิกฤต หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่ดีด้วย.

โดยแนวทางการมีส่วนร่วมในวันนี้ จึงเป็นหนทางและทางออกของเมืองเชียงใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้ทุกภาคส่วนยังคงยืนหยัดและต่อสู้กับวิกฤต หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่ดีด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์ / เทศบาลนครเชียงใหม่