ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และหน่วยงานที่บริการประทับใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และหน่วยงานที่บริการประทับใจ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับการชื่นชมผ่านตู้แสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการประทับใจ จากผู้รับบริการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยบุคลากร และหน่วยงานที่ได้รับคำชื่นชม ได้แก่
ประเภทบุคคล : ในด้านพฤติกรรม
1. นายแพทย์พงศธร ผลเกิด ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
๒. คุณนิภาภรณ์ ประมาณพล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานกายภาพบำบัด

๓. คุณจันดา โขมาวัฒน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป่วยนอก ชั้น 3
๔. คุณพัชรีย์ พันสลาบขวา ตำแหน่งพนักงานธุรการ งานสารบรรณ
๕. คุณมยุรี เที่ยงธรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์สะอาด
๖. คุณประยูร แช่มมี ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 5

ประเภทหน่วยงาน : จำนวน 13 หน่วยงาน
1. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 5
2. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 6
3. หอผู้ป่วยพิเศษอาคารมะเร็งชั้น 7
4. หอผู้ป่วยพิเศษอาคารมะเร็งชั้น 8
5. หอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 2
6. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center)
7. หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath lab)
8. งานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยาคลินิก
9. งานกายภาพบำบัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
10.หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
11.คลินิกวาร์ฟาริน
12.งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
13. หอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 5

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.อุไรภรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.รพ.ร้อยเอ็ด