แม่ทัพภาคที่ 3 ระดมหน่วยงานพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หารือรับมือภัยแล้ง

แม่ทัพภาคที่ 3 ระดมหน่วยงานพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หารือรับมือภัยแล้ง

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยมี หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมถ์เข้าร่วมหารือแสวงข้อตกลงใจ เพื่อหาแนวทางการเตรียมแผนเผชิญเหตุระดับจังหวัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวเหนือและลุ่มเจ้าพระยาต่อไป

ข่าวจาก มังกร จีนด้วง พิษณุโลก
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวภาคเหนือ /// รายงาน ///