จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรีพาคณะชุมชนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรีพาคณะชุมชนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันที่12ก.ย.2563นางวนิดา เจษฎาฐิติกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วย นายประสาท กุลเรือง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2 (คพรฟ.) ต.บ้าโป่ง อ.บ้านโป่ง นำคณะผู้นำชุมชน และคณะครู เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน รุ่นที่ 10 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2 เพื่อการเรียนรู้เทคนิคกับไฮโดรโปรนิกส์ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยมี รศ.ดร.เมธา อึ่งทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

สาธิต การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักที่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพ ทำให้ไฮโดรโปนิกส์มีประโยชน์ กับการปลูกพืชที่ไม่ใช่วิธีการแบบเดิมๆ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและปลูกเพื่อเป็นการค้า ด้านประโยชน์และสารอาหารในผักทานแล้วสุขภาพดีผักทั้งหลายที่มีสีสันมากมาย พร้อมกันนี้ได้ตอบข้อซักถามผู้เข้าอบรม มี นายสมชัย ธิติพงศา รก.ผอ.รร.ท. 2 วัดบ้านโป่ง ต้อนรับ ที่ ห้องประชุมสวนผึงไฮโดร ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน