ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการให้บริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการให้บริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีเปิดการจัดบริการทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พระรูป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้น กล่าวถึงความห่วงใยของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ จากการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร และผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกปฏิบัติงานในการตรวจดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเป็นโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ประชาชน อายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง และจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจคัดกรอง ตามนโยบายตั้งแต่ปี 2561 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่มีผลตรวจ FIT Test เป็นผลบวกรอรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความร่วมมือโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบริการด้านส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดทำโครงการ การให้บริการส้องกล้องลำไส้ใหญ่และการเปลี่ยนกระจกตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดยในโอกาสนี้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนกระจกตา จำนวน 3 ราย และผู้แทนผู้ป่วยส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ อีกด้วย