จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริมพืช บุกแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริมพืช บุกแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมโครงการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “บุกแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษรกร ผู้ประกอบการในการสร้างเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด และก่อให้เกิดการทำการเกษตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ ในการกำหนดชื่อสินค้าทางภูมิศาสตร์ของบุคคลแม่ฮ่องสอน ที่มีความเหมาะสมและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ เบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เตรียมส่งเสริม บุกแม่ฮ่องสอน พืชเศรษฐกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยเฉพาะ บุกพืชที่มีมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากว่า 4 พันไร่และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการผลักดันถั่วลายเสือและกระเทียมแม่ฮ่องสอน ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

ทั้งนี้จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้ทมีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน สินค้าจริง ชี้ทางภูมิศาสตร์บุกแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อกำกับดูแลและร่วมกันดำเนินงาน ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย มีความรัดกุม ครอบคลุมรอบด้าน และมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน เป็นการกำหนดชื่อสินค้าทางภูมิศาสตร์ ให้เหมาะสมและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน