ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 2 ราย รวม 235 รายขอเชิญชวนประชาชนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 2 ราย รวม 235 รายขอเชิญชวนประชาชนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 5 ราย
(รพ.สนาม 4 ราย และ รพ.สุวรรณภูมิ 1 ราย) (รักษาหายสะสม 163 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมขนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 71 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้เพิ่มขึ้น 2 ราย
(ยอดสะสมรวม 235 ราย) ดังนี้
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่/และกำลังดำเนินการสอบสวนโรค)
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 234 (รายที่ 1 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 59 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 229 ของร้อยเอ็ด
ื ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 235 (รายที่ 2 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 26 ปี มาตรวจที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด (ARI Cinic) ด้วยอาการไข้ ไอ แพทย์จึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค CDCU อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กำลังดำเนินการสอบสวนหาความเชื่อมโยง ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายนี้
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อยืนยันทั้ง 2 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหา
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และแยกกักตัวเป็น ระยะเวลา 14 วัน **สำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19
ของวันนี้จะแจ้งใน Time Line ต่อไป **
มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19(ฉบับที่ 31)

การเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งดหรือชะลอการเดินทางในช่างเลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเแพะให้หลีกเลี้ยงการเดินทางเข้าไป
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ กรุงเทพมหานค จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อถึงพื้นที่ปลายทาง หมู่บ้าน ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่าน QR Code และต้อง
ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนประชาชนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือ
รพ.สต.ทุกแห่ง หรือ อสม. พร้อมทั้งจองผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว