ร้อยเอ็ด-กอ.รมน.ภาค.2 จัดกิจกรรม “โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ “ภาคอีสาน!!

ร้อยเอ็ด-กอ.รมน.ภาค.2 จัดกิจกรรม
“โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ “ภาคอีสาน!!

จากสารานุกรมเสรีได้ให้ความหมาย”มวลชนสัมพันธ์ “ไว้ว่าคือ การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชน หรือชาวบ้าน เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม หน้าที่หลักส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ การมีส่วนร่วมกับชุมชน. ส่วนความหมายของสื่อ. คือ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดของ”สารกับผู้รับสาร” เป็นสิ่งที่นำพาสารจากแหล่งกำเนินไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไปยังการนำทาง

วันนี้(12 ก.พ.2562 )เมื่อเวลา 10.45 น.ณ.โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฎิรูปพบปะสื่อมวลชนตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง และ เครือข่ายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 20 คน. ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ท.ถนอม วงค์พิมล กอ.รมน.จว.รอ.ประสานสื่อฯเข้าร่วมครั้งนี้โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีและร่วมหาแนวทางป้องกันการนำเสนอข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ประกอบด้วยสื่อมวลชนในท้องถิ่น, ผู้แทนวิทยุชุมชน และผู้แทนเครือข่ายหอกระจายข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม. สร้างอุดมการณ์รักชาติ/รักสถาบัน และจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบให้แก่บ้านเมืองป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม..

////////////////////////\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม/ภาพข่าว
Tiger news Tv.101/รายงานจากจังหวัดขอนแก่น..