ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 7 รายในจว. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,364 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 7 รายในจว. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,364 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 11 ราย กำลังรักษาอยู่ 139 ราย
เสียชีวิตสะสม 114 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,364 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19
รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 7 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน 4 ราย/คลัสเตอร์ ม.5 ต.ศรีสว่างอ.โพนทราย 2 ราย / ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย )
ใน 4 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเกษตรวิสัย 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ม.8 ต.เกษตรวิสัย 2ราย ดั่งนี้ – มาตรวจคัดกรองปอดอักเสบในโรงพยาบาล
พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ม.8 ต.เกษตรวิสัย)/ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 1 ราย (ม.8 ต.เกษตรวิสัย)
2. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.เหนือเมือง 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน

3. อำเภอโพนทราย 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ม. 5 ต.ศรีสว่าง 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน
(คลัสเตอร์ ม. 5 ต.ศรีสว่าง)
4. อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.เชียงใหม่ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว เก็บตัวอย่างส่งตรวจครั้งที่ 2
ปัจจุบัน ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากการรับประทานอาหารร่วมกัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้พร้อมใจกัน
ปฏิบัติตาม

มาตรการ V- U- C- A ดังนี้
V: Vaccine ขอให้พี่น้องประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป,เด็กและเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป/ ไปฉีดวัคซีนโควิด19ที่โรงพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ของท่าน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ ขอให้รีบไปรับบริการฉีดวัคนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของโรค
U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ในทุกสถานที่ โดยการสวมหน้ากาก 100% ในทุกที่
ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร /
ไม่ตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
C : Covid Free Setting สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยใน
องค์กรและบุคลากรได้รับการฉีวัคนโควิด 19 ครบทุกคน ผู้ใช้บริการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ครบตามเกณฑ์
A: ATK ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ขอให้ติดต่อ
รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)ในพื้นที่ของท่าน

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้ทุกท่านป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดในทุกสถานที่”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (12 ธันวาคม 2564)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข้อมูล