ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกต่อเนื่องอาทิไก่พื้นเมืองจำนวน 4779 ตัว 166 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติตามคำนิยาม /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกต่อเนื่องอาทิไก่พื้นเมืองจำนวน 4779 ตัว 166 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติตามคำนิยาม

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)

และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 4779 ตัว 166 ราย ไก่ไข่ 101ตัว 5 ราย เป็ด 411 ตัว 10 ราย ห่าน 1 ราย จำนวน 5 ตัว และ สุกร 451 ตัว 55 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติตามคำนิยาม

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
น.ส.ปนัดดา จันทรประทักษ์ จพง.สัตวบาล สนง.ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด-ภาพ