โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนคู่ขนานทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนคู่ขนานทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
ที่ ห้องประชุม โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ และคณะครู ได้บูรณาการการเรียนการสอน ในกิจกรรมการจัดประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญจากใบตอง การประดิษฐ์พานใบตองในรูปแบบต่างๆสวยงาม เพื่อใช้ในการใส่อาหาร ขนม หรืออาหารคาว หวาน ตามกิจกรรมงานพิธีอื่นๆ พานธูปเทียนแพ มาลัยกร เป็นต้น ตามหลักสูตรคู่ขนาน (ทวิศึกษา) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่อยู่ใกล้เคียงนายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเหล่านี้ เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบคู่ขนาน (ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทำการศึกษาคู่ขนานไปกลับการเรียนสายอาชีพ สามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะทำงาน สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนที่สนใจนายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวอีกว่า ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิการศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านสามัญศึกษา จะได้ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะสามารถนำไปศึกษาต่อ หรือ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่นเดียวกัน ขณะนี้ทางโรงเรียได้เปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน จำนวน 4 สาขาวิชาคือ สาขาช่างยนต์ สาบัญชี สาขาการโรงแรม และสาขาช่างอีเล็กทรอนิกส์ เรียนวิชาสามัญที่ โรงเรียนฯ สัปดาห์ละ 3 วัน และเรียนสายอาชีพ ที่ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จำนวน 2 วัน นางสาว สาธกา ตาลชัย หัวหน้าโครงการทวิศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มีนักเรียนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งสิ้น 750 คน ปัจจุบัน ทางโรงเรียนฯ มีนักเรียนหลักสูตรคู่ขนาน ระดับ ปวช. ทั้งสิ้น จำนวน 50 คน เป็นนักศึกษาระดับ ปวช.1 จำนวน 14 คน นักศึกษาระดับ ปวช. 2 จำนวน 4 คน นักศึกษาระดับ ปวช.3 จำนวน 32 คน ซึ่งคณะครูประจำหลักสูตรจะให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้ในอนาคต ได้เช่นเดียวกัน และเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน เครดิต ภาพ
Tiger news Tv.101