ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแล และช่วยเหลือประชาชนเสมอ”

“ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแล และช่วยเหลือประชาชนเสมอ”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง มอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ การป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รวมไปถึงการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังมีการปรับภูมิทัศน์รอบบ้าน และพ่นหมอกควัน ในห้วงเวลา”ปลายฝน ต้นหนาวนี้” อีกด้วย