ร้อยเอ็ดชาวอำเภอหนองพอกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนรอบ ๒ พื้นที่ตำบลโคกสว่าง

ร้อยเอ็ดชาวอำเภอหนองพอกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนรอบ ๒ พื้นที่ตำบลโคกสว่าง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เวลา 06.30 น.วันนี้ 9 ก.ค.2566 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอกมอบมายให้ นายพีรวิชญ์ ลีวัฒนาพงศ์ ปลัดอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นางกัญญา วะเกิดเป้ง พัฒนาการอำเภอหนองพอก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการถนนสายบุญ เกื้อหนุนพัฒนาคนทุกช่วงวัย สายใยชาวหนองพอก (ต่อเนื่องรอบ ๒) พื้นที่ตำบลโคกสว่าง เเก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อวัดจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชาวบ้าน
นายอำเภอหนองพอก

เผยว่า“ความยากจน” คือ ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้”การแก้ไขปัญหาด้วยการนำแนวทางจากเมนูแก้จน 5 ด้านจาก TPMAP ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) ความเป็นอยู่ 3) การศึกษา 4) ด้านรายได้ และ 5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ หากเป็นปัญหาแตกต่างจากแนวทางดังกล่าว ให้หน่วยงานแก้ไขตามอำนาจหน้าที่เป็นรายครัวเรือน
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอหนองพอก มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน”กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
สามารถ จำปาหวาย/ภาพ