เราไม่ปล่อยให้คุณกลับไปมือเปล่า ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เปิดปฐมนิเทศการเรียนรู้ workshop โครงการอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทให้กับกำลังพล มีอาชีพกลับไปดูแลครอบครัว

” เราไม่ปล่อยให้คุณกลับไปมือเปล่า ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จับมือกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เปิดปฐมนิเทศการเรียนรู้ workshop โครงการอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทให้กับกำลังพล มีอาชีพกลับไปดูแลครอบครัว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเรียนเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตร (ปวช.เกษตร) หลักสูตร โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) สำหรับนายทหารและนายสิบ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางการเกษตรกรรม รวมถึงเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้กับกำลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อีกทั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชาการดูแลแพะเบื้องต้น , วิชาสุขาภิบาลสัตว์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยในวันนี้มีการสาธิตปฏิบัติจริง workshop operation ในการจับแพะ, การเจาะเลือด, การถ่ายพยาธิ และการเจาะเบอร์หู โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท จำนวน 30 นาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท