จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรีตรวจความพร้อมสถานศึกษา

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรีตรวจความพร้อมสถานศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นางวนิดา เจษฎาฐิติกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง หัวหน้าส่วนการงาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพขำนาญการพิเศษ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมต้อนรับนายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรัฐพล สาระไชย ผู้ช่วยผู้ตรวจ นายเจริญชัย นพชาติสถิต ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีและคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากการเปิดภาคเรียน ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านโป่งได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน