ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ก.ก.ต.ร้อยเอ็ดสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

เมื่อวันนี้ 9 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรม การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการดำเนินงานของ นางจตุรพร เหลืองสุวาลัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สนง.กกต.จว.ร้อยเอ็ดและคณะ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560/มาตรา78ได้กำหนดให้รัฐ
ให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ศวามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

จึงจำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผยแพร่ความรู้ศวามเข้าใจเก็ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกระดับ และในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

โดยมี ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 200 คน จากสมาชิกเครือข่าย ดังต่อไปนี้
1) เครือข่ายตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 117 คน
2) เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน,

3) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 13 คน,
4)เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน,5) เครือข่ายสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน

นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้
ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ประเด็นสำคัญ ข้อเน้นย้ำ กรณีศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมา รวมทั้ง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง
ในโอกาสนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับเอาความรู้จากวิทยากร ตลอดระยะ 1 วัน
เพื่อจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพื่อขยายเครือข่ายพลเมืองคุณภาพให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว