สตูล จัดกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี ตาม โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนประจำปี 2562

สตูล จัดกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี ตาม โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนประจำปี 2562

เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก รักในการออกกำลังกาย ลดการเจ็บป่วย และค่าใช้าจ่ายในการรักษาโรค
วันนี้9สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนประจำปี 2562โดยนางสาวศศิมา พรหมด้วง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลกล่าวรายงานและคณะครู นักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 42ร่วมกิจกรรมแอโรบิกจำนวน 600 กว่าคน
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัด“กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี” ตาม โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ทุกาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เป็นสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายถือเป็นเรื่องสำคัญ สืบเนื่องจาก สังคมไทยในปัจจุบัน เป็น ยุค 4.0 มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดกิจกรรทางกายหรือการออกกำลังกายลดลง ประกอบกับผู้คนใช้ชีวิตในแบบที่มีเร่งรีบ แข่งขัน ทั้งด้านการศึกษา ประกอบอาชีพ ทำให้ขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลา ส่งผลให้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ และเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการขาดการออกกำลังกาย เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเกิดการพัฒนาทั้งระบบการไหลเวียนเลือด ความแข็งแรง ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย จำเป็นต้องปลูกฝัง ปรับเปลี่ยน หรือกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ทุกอาชีพ มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดความยั่งยืนในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล