สัตหีบลดประชากรลิงค่ายกรมหลวงชุมพรจับทำหมัน300ตัว

สัตหีบลดประชากรลิงค่ายกรมหลวงชุมพรจับทำหมัน300ตัว
วันนี้ 9ก.ค.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2562 ณ กองพันทหารขนส่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุร

ี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทีมสัตวแพทย์ เข้าร่วมในพิธีเปิด
ตามที่ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงในค่ายกรมหลวงชุมพรเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ลิงต้องออกจาคปเพื่อหาอาหารและรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของคนก่อให้เกิดปัญหาหลายประการเช่นบุกรุกเข้าไปดันข้าวของในสำนักงาน คุ้ยเขี่ยถังขยะห้อยโหนสายไฟฟ้าตลอดจนรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นโรคฝีดาษลิง โรคเริมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โครงการได้เริ่มมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558ถึงปัจจุบันได้ทำหมันลิงไปแล้วทั้งสิ้น910 ตัวในจำนวนนี87 ตัวเป็นลิงตัวเมียสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อขอความ เห็นขอบจากคนในชุมชนแล้วก่อนเสนอโครงการเพื่อให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปและพันธุ์พืช พิจาณาอนุมัติให้เจ้หน้าที่ของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมสัตวแพทย์ และทีมจับลิงเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายทำหมันลิงทั้งตัวผู้และตัวเมีย จำนวน 300 ตัว
นายไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการรบกวนของลิงในค่ายกรมหลวงชุมพรนับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง การจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมันลิงเพื่อลดอัตราการเกิดของลิง ซึ่งจะเห็นผลในระยะยาวจึงเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้จัดหาที่พักให้กับทีมงาน ตลอดจนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง จากทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นอย่างดีผมขอให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก