สตูล ประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร(ขมิ้นชัน)เพื่อการพึ่งตนเองและใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขและร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฯ

สตูล ประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร(ขมิ้นชัน)เพื่อการพึ่งตนเองและใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขและร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฯ

วันนี้ 9 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายเกษตรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขและร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฯโดยนายแพทยสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลกล่าวรายงานและพ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดสตูล บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสตูล สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลและเกษตรกรเข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มีนโยบายในกานดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรมาโดยตลอด โดยเฉพาะได้จัดให้มีการใช้ยาขมิ้นชันเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันในด้านการักษาโรคจุกเสียด โรคกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกสมุนไพรขมิ้นชันและเพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตขมิ้นชันในแง่อาหารเครื่องสำอางและยาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรยึดเป็นอาชีพต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล