ร้อยเอ็ด ชาวตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ ชู การเซิ้งผ้าหมี่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และประเพณีอีสาน /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด ชาวตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ ชู การเซิ้งผ้าหมี่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และประเพณีอีสาน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา13.00 น. นาย ดำรงค์ สิริวัชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาว ที่ เวทีกลาง สนามโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเสลภูมิ นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นางชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ ปลัดเทศบาลตำบลขวาว ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และเดินทางมาร่วมชมขบวนแห่บั้งไฟเป็นจำนวนมาก

นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว กล่าวว่า จารีตประเพณีเดือนหกของฮีต 12 คลอง 14 ที่ชาวอีสานทั้งมวลยังถือปฏิบัติยึดมั่นเสมอมา คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่งของชาวอีสาน เพราะตั้งแต่โบราณในการจนถึงปัจจุบัน ประชาชนชาวอีสานโดยเฉพาะที่ตำบลขวาว ยังมีความเชื่อว่า หากปีใดไม่ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำเพื่อทำนา ทำการเกษตรกรรม ถ้าปีใดได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์นำความผาสุกแก่ประชาชนทั่วไป

และประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาวนับเป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีการเซิ้งผ้าหมี่ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีแห่งเดียวในโลก เกิดจากกุศโลบายอันชาญฉลาดของชาวตำบลขวาวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความหวงเเหน ศิลปวัฒนธรรมของบ้านเมือง ดังนั้นชาวตำบลขวาวจึงได้ยึดถือประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแต่โบราณกาลและจะรักษาประเพณีให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลขวาวตลอดไป
การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของทุกปีได้กำหนด วันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนมิถุนายนเป็นวันจัดงานซึ่งในปีได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ตำบลขวาวหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนพ่อค้าและประชาชนชาวตำบลขวาว โดยกิจกรรมจะมีการประกวดบั้งไฟเอ้ หรือ บั้งไฟสวยงาม การประกวดขบวนเซิ้งแห่บั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน มีประชาชนชาวตำบลขวาว และชาวอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธาน-คมกฤช พวงศรีเคน-กรรมการฯ/รายงาน/0817082129-