เทศบาลตําบลคลองใหญ่ จัดหน่วยงานฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดโดยเทศบาลตําบลคลองใหญ่ จัดหน่วยงานฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลคลองใหญ่ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลคลองใหญ่ตามบริเวณตลาดสด ตามท่อนํ้าไหล และหมู่บ้านชุมชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก

และโรคอื่นๆที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆตามชุมชนหมู่บ้านให้ทั่วเขตเทศบาลในการป้องกัน การควบคุมการเกิดการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้จัดทำในรอบทุกๆ 3 เดือน ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองใหญ่ให้เราได้ดูแลและเป็นหว่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่ประชาชนต้องมาก่อน ต้องการติดต่อสอบถามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด