ร้อยเอ็ด -ครบรอบการจัดตั้ง 40 ปี 4 ทศวรรษ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด -ครบรอบการจัดตั้ง 40 ปี 4 ทศวรรษ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2562 เมืองข้าวจี่ยักษ์ หนักเป็นตัน ใหญ่ที่สุดในโลก สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562) นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2562 ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายนพพร จันทรถง(จัน-ทะ-ระ-ถง) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุเมธ ชัยเลิศวนิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย คนแรก ที่ สร้างตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย และอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย อีกหลายคน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวอำเภอโพธิ์ชัย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ของอำเภอโพธิ์ชัย เมืองข้าวจี่ยักษ์ หนักเป็นตัน ใหญ่ที่สุดในโลก สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ในปี 2562 นี้ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง 40 ปี 4 ทศวรรษ อำเภอโพธิ์ชัย จึงจัดงานที่ยิ่งใหญ่พิเศษอลังการ ชม ขบวนนางรำในงานประเพณี ในชุดผ้าพื้นเมืองที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอโพธิ์ชัย ในแต่ละตำบล กว่า 500 คน รำประกอบดนตรีพื้นเมืองอีสาน ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย นับว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปี ที่ผ่านมา
นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ได้เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536

 

และได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 26 ซึ่งถือเป็นงานประเพณีของอำเภอ โดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับปี 2562 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 วัน บุญข้าวจี่เป็นบุญประจำเทศกาลของชาวอีสานเป็นการทำบุญตามฮีต 12 ซึ่งกำหนดทำบุญในเดือน 3 โดยเริ่มทำบุญตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำของเดือน 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนด 30 วัน เท่ากับกำหนดกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า” เดือนสามคล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา” บุญข้าวจี่โบราณอาจารย์ยกเป็นบุญพิเศษอันหนึ่ง เทียบเท่าบุญผะเหวดและบุญกฐิน การจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน นำมิติทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองของคนในชาติ นำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสินค้าทางการเกษตร ที่เรียกว่า ” ของดีเมืองโพธิ์ชัย” ในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียง ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ให้เกิดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและดำรงไว้สืบไป เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานดีเด่นของชาวอำเภอโพธิ์ชัยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5 การทำบุญตักบาตรด้วยข้าวจี่ ขบวนแห่ปั้นข้าวจี่ใหญ่วิถีไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของงาน ขบวนแห่จากตำบลต่างๆ การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น การแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอน การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การประกวดของดีเมืองโพธิ์ชัย การเดินแบบการกุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอโพธิ์ชัย ภายใต้ชื่องาน ” สืบสาน ลายผ้าไทย สานสายใย แห่งความรัก” การประกวดนางงามบุญข้าวจี่ งานพาแลง การแสดงแสงสีเสียง และการออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วนและในปีนี้มีการทำบุญเมืองโพธิ์ชัยในโอกาสจัดตั้งอำเภอครบรอบ 40 ปี 4 ทศวรรษกันอีกด้วย.
//////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน เครดิต ภาพ
Tiger news Tv.101