พช ราชบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

พช ราชบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน, พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนี้
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม “รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้สู่ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2566 ให้บรรลุวิสัยทัศน์หน่วยงาน “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
วันแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
1.การมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2.การชี้แจง งบประมาณ กรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน
3.การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practice จากพื้นที่

วันที่สอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
1.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566 โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
2.แนวทางการตรวจราชการประจำปี 2566 โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practice จากพื้นที่
4.มอบหมายภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการดำเนินงานเชิงพื้นที่
การประชุม “มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ดังนี้ 1) สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 3) สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 4) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 5) สถาบันการพัฒนาชุมชน 6) สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน