กมธ.เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

กมธ.เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา
นำโดยนายปิยพันธ์ุ นิมมานเหมินท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้แก่
1. สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดเชียงราย

2. สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนของด่านศุลกากรเชียงของ
โดยมีผู้แทนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่เชียงราย ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์ ปลัดอาวุโสเชียงของ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
.
ทั้งนี้ ผลจากการร่วมประชุมดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำไปวิเคราะห์ รวบรวม และนำไปสู่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป