จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
เวลา 11.30 น. ที่ศาลาวัดไตรภูมิ บ้าผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ
เวลา 13.30 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนรวม 9 คน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้าน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด โดยมี นายอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล ตอบข้อชักถาม และนำดูผลการดำเนินการ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 เป็นนโยบายของกรมการปกครอง ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลายในระดับพื้นที่ ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น 4 รางวัล คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำเภอที่เข้ารับการคัดเลือก 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1.บ้านแคนใหญ่ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2.บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี 3.บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน 4.บ้านม่วงลาด ตำบลบ้านแจ้ง อำเภอจังหาร 5.บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ และ 6.บ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี เพื่อชิงรางวัลในระดับจังหวัด พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว