สุโขทัยเปิดงาน otop นวัตวิถี คีรีมาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

สุโขทัยเปิดงาน otop นวัตวิถี คีรีมาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวันนี้ (8 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่บริเวณลานกิจกรรม บึงบัวแดง บ้านหน้าวัดลาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาชุมมชน ที่เป็นประติมากรรมที่งดงามล้อมรอบด้วยบึงทะเลบัวแดง บ้านวัดลาย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาวต่อไป

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286