สตูล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,300 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ปี 2564

สตูล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,300 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ปี 2564

วันนี้ 7 ธ.ค.2564 ที่บริเวณไร่สาธิต นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2564 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอำเภอควนกาหลง หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสตูล ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยกระทรวงการพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด พม. ทุกจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด พม. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 400,000 ต้น โดยกำหนดให้ปลูกในพื้นที่หน่วยงานและที่ดินบริเวณบ้าน อพม. จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล หรือที่เรียกว่า ONE HOME สตูล ได้จัดโครงการ”ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)” 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณไร่สาธิต จำนวน 500 ต้น และแจกจ่ายต้นกล้าไม้ให้แก่ อพม. นำไปปลูกที่บ้านและพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสิ้น 5,300 ต้น เพื่อส่งมอบพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล