สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง

สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง
พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 อำเภอแม่สะเรียง จัด กำลังพลจิตอาสา

ร่วมกับส่วนราชการ, ราษฎร ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และ นักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวน้ำยวม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำยวม ณ บริเวณด้านทิศใต้ของสะพานแม่น้ำยวม (พิกัด LA 8647907895) อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน