ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09. 30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขสุนัขได้อย่างยั่งยืนนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกำจัดโรคพิษสุนัขสุนัขได้อย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 202 แห่งๆละ 3 คนรวม 606 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////
*เครดิต*ภาพข่าว คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม.Tiger news Tv/รายงาน

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย