ร้อยเอ็ด/… แขวงการทางร้อยเอ็ด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 ที่ อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
แขวงการทางร้อยเอ็ด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 ที่ อ.โพนทอง

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 17 มิ.ย.2563 ณ.วัดสุวรรณนิเทศบ้านคำแวง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ หมวดการทางโพนทอง และเจ้าหน้าที่จากส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
โครงการดำเนินงานก่อสร้าง ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน ถนนโพนทอง-กุฉินารายณ์ ที่ กม.31+312-กม.34+000 พื้นที่ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 2.688 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ จำนวน 46,642,400.00 ล้านบาท
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ก่อนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลความจําเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) สาระสําคัญของโครงการ
(3) ผู้ดําเนินการ
(4) สถานที่ที่จะดําเนินการ
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกล้ เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
ข้อ 12 เมื่อดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้ หน่วยงานของรัฐจัดทํา สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังงความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน