ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติ ร.9

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติ ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 โดยมีนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ คณะครู กศน.โพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลโดด ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง สมาชิก อส.ที่ 23 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ทุกตำบล คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 389 คน ทั้งนี้เพือเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็น“พระบิดาแห่งดินโลก”

โดยร่วมตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งดีๆให้เป็นวิถีชีวิต ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป โดยเฉพาะ “ดิน” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศน์ ให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

************
ข่าว / ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ