จ.ราชบุรี/นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ “สุนทรพจนา เลิศลีลาภาษาไทย” ครั้งที่ 2

จ.ราชบุรี/นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ “สุนทรพจนา เลิศลีลาภาษาไทย” ครั้งที่ 2

จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ\nอมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ\nสุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/ราบงานยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกับ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่
1. เด็กหญิงอารีรัตน์ จังทองศิริ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล
2. เด็กหญิงกฤตพร รักบ้านเกิด นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล
ทั้งนี้นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคุณครูมัลลิกา โชติมา ผู้ฝึกสอนและนักเรียนในความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนและอดทน และขอขอบพระคุณ นายกฤษดา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยมีนางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบรางวัล ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรำไพพรรณีและศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง / ณ หอประชุมสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”อำเภอแกลง จังหวัดระยองวันแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ “สุนทรพจนา เลิศลีลาภาษาไทย” ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกับ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่
1. เด็กหญิงอารีรัตน์ จังทองศิริ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัล
2. เด็กหญิงกฤตพร รักบ้านเกิด นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล

ทั้งนี้นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคุณครูมัลลิกา โชติมา ผู้ฝึกสอนและนักเรียนในความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนและอดทน และขอขอบพระคุณ นายกฤษดา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยมีนางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบรางวัล ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรำไพพรรณีและศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง / ณ หอประชุมสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/ราบงาน