วัดบ้านอ่ายมอบเครื่องยังชีพให้ประชาชนร่วมกันป้องกัน โดวิด-19

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
วัดบ้านอ่ายมอบเครื่องยังชีพให้ประชาชนร่วมกันป้องกัน โดวิด-19

6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ด้วยทางรัฐบาลได้ประกาศ การออกนอกพื้นที่ต้องทำการกักตัว 14 วัน และยังประกาศเคอรฟิวห้ามออกจากเคหะสถาน หลบอยู่ในที่บ้านหรือที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึงเวลา 04.00 น ซึ่งทางประชาชนได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดี แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือประชาชนที่ยากจน และตกงานหรือนายจ้างเลิกจ้างงาน ต้องอพยบออกมาอาศัยบ้านเกิดเมืองนอนเพราะการครองชีพจะดีกว่าที่ต้องอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายแทบทุกลมหายใจ จึงต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนตนเอง และเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวจึงต้องเฝ้าระมัดระวังกันแทบทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน และต้องสวมแมส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน บางครัวเรือนไม่มีรายได้ และไม่ได้เตรียมพร้อมเก็บสะสมอาหารการกินเพื่อยังชีพตนเองและคนในครัวเรือน มีการขาดแคลน ทั้งข้ารสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ทางส่วนพระสงฆ์ โดยพระครูวิคมบุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น นายเจษฏา. สรณวิช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลปกครอง พร้อมคณะ นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร พร้อมครอบครัว นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ นายสมเกียรติ. อยู่ศิริ. กำนันตำบลศรีดงเย็น พตท ณัฐกิตติ อัจฉวิยะสกุล สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ พร้อมคณะ ส่วนเอกชน ภาครัฐ และ ผู้ที่มีอันจะกินหรือมีฐานะดีมั่นคง ได้ให้ความร่วมมือกันออกมาร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้อยโอกาส และยากจน โดยได้เข้าทำการมอบแจก ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ และเครื่องปรุงรสต่างๆและน้ำดื่มสอาด พร้อมกับมอบเมล็ดพันธ์พืชต่างๆให้กับประชาชนเพื่อการยังชีพของตนเอง และคนในพื้นที่ให้อยู่ต่อไปได้ ใช้สิ่งของอย่างประหยัด และใช้เมล็ดพันธ์พืชต่างๆมาทำการเพาะปลูกสามารถเก็บมาทำอาหารและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนกันและแย่งกัน ได้มอบสิ่งของยังชีพที่ วัดบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย) จำนวน 600 ครัวเรือน 600 ชุด โดยความเรียบร้อยและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร้องธาร และ อสม บ้านอ่าย ชรบ บ้านอ่าย ได้มาทำการดำเนินการป้องกันและจัดระเบียบให้กับผู้เข้ามารับสิ่งของยังชีพ