นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน คว้ารางวัล“วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม

นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน คว้ารางวัล“วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงานว่า ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” อันหมายถึง รางวัลสำหรับผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้า โดยเริ่มดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒,๒๙๐ ราย ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญที่ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในครั้งนี้ มีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเข้ารับรางวัล จำนวน ๔๗๕ ราย/แห่งหรือคณะ แบ่งเป็นประเภทเด็กหรือเยาวชนจำนวน ๑๕๖ ราย ประเภทบุคคล จำนวน ๑๖๔ ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน ๑๕๕ แห่งหรือคณะ

ทั้งนี้ นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ ได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ด้าน ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ยังกล่าวแสดงความยินดีกับนายกานต์กนก (เจ๋ง) นักเรียนของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ที่ได้รับรางวัล“วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม ทางโรงเรียนก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่อไปเพื่อให้อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมพร้อมยังจะส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมในโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ห้องไทย – สังคม ซึ่งเป็นเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีความชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หลายอย่าง ได้แก่ ด้านดนตรี สามารถตีกลองสะบัดชัยได้ เป็นคนตีกลองสะบัดชัยของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เป็นวิทยากรตีกลองสะบัดชัย ของ ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๓๕ ด้านศิลปะ มีผลงานศิลปะจากการวาดภาพศิลปะพื้นบ้านล้านนา ลงบนกระดาษ ชุดเกราะ หมวกนักรบ ด้านวัฒนธรรม มีความสามารถในการแสดงเจิงและฟ้อนเจิง ได้แก่ ฟ้อนเจิงมือเปล่า เจิงดาบ เจิงหอก พลอง ทวน และการฟันดาบ และนำความสามารถไปเผยแพร่ในการแสดงงานต่างๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัล วัฒนธรรมวินิต (ผู้นำทางวัฒนธรรม)

……………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน