จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิตพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี /สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิตพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่4ก.ค.2562เวลา9.00น.สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมส่งเสริมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิตพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูต.ที่บริเวณพระอุโบสถ์วัดเจติยาราม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรม จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ปฎิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นักเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน และ นักกศึกษา กศน.ในพื้นที่ ต.เจดีย์หัก จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มีกิจกรรม บรรยายธรรมในหัวข้อการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฎิบัติทำความดีหลีกหนีการทำความชั่ว

โดย พระครูธนพัฒน์ ติสาวโร เจ้าอาวาสวัดเจติยาราม พร้อมทั้ง ปฎิบัติธรรมถือศิลสมาธิภายในพระอุโบสถ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกร มพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562.

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน