จิตอาสาพัฒนาแนวกั้นไฟสองแผ่นดิน…. ผบ.กกล.ผาเมือง เปิดกิจกรรม ไทย – เมียนมา จับมือ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ”….

จิตอาสาพัฒนาแนวกั้นไฟสองแผ่นดิน…. ผบ.กกล.ผาเมือง เปิดกิจกรรม ไทย – เมียนมา จับมือ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ”….

 

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย – เมียนมา ฐานปฏิบัติการ ดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , จิตอาสา …เราทำความดี ด้วยหัวใจ…, สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ, อำเภอแม่ฟ้าหลวง, สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวง, ราษฎร บ้านลิเช, บ้านลาบา, บ้านจะลอ ,บ้านผาขาว สหภาพเมียนมา ,กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย), องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม, ราษฎร บ้านผาฮี้ หมู่ 10, ทหารเมียนมา ฐานปฎิบัติการบาลาหลวง , ราษฎรบ้านบาลา สหภาพเมียนมา , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่ฟ้าหลวง ,ราษฎร บ้านผาฮี้ หมู่ 11, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210, ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15, เชียงราย, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 , ราษฎร บ้านผาหมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่านศุลกากรแม่สาย, สถานีตำรวจภูธรแม่สาย, ราษฎร บ้านสามปี สหภาพเมียนมา, อำเภอแม่สาย, เทศบาลตำบลเวียงพางคำ, สโมสรไลออนส์แม่สาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สาย, ราษฎร บ้านห้วยน้ำริน และ บ้านผาแตก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ภายในกิจกรรม ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ รวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธี ได้ร่วมขบวนเดินรณรงค์ร่วมใจป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ระยะทาง 500 เมตร ด้วย

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ไฟป่านับวันจะทวีความรุนแรง อันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไฟป่าที่เกิดขึ้นยังเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อีกทั้ง กองทัพบก ได้มีนโยบาย ให้ทุกหน่วย ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน อย่างจริงจัง และในห้วงการควบคุมการเผา ให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดเวลา ในปี 2562 นี้ ทางจังหวัดเชียงรายได้มีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน โดยในส่วนของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้จัด ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานทุกฐานปฏิบัติการ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ รักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จึงได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎรของทั้งสองประเทศ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และลดอันตรายในการใช้เส้นทางของ นักท่องเที่ยว และประชาชน ด้วยการพัฒนาแนวกันไฟบริเวณเส้นทาง หมายเลข 1149 เริ่มตั้งแต่ บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถึงทางแยกเข้า พระมหาเจดีย์ชนะศึก บ้านห้วยน้ำริน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง ประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งได้จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และมีพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย – เมียนมา ฐานปฏิบัติการ ดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 หน่วยงาน หมู่บ้าน ฝั่งไทย จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านฝั่งสหภาพเมียนมา จำนวน 5 หมู่บ้าน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 8 และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ในการพร้อมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ