อนุฯ ส่งเสริมอาชีพและการออม วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียนภาคอีสาน

อนุฯ ส่งเสริมอาชีพและการออม วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียนภาคอีสาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านจันลม ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาด้านอาชีพและการออม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 และเขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจันลม โรงเรียนบ้านดอนข่า และโรงเรียนบ้านขุนหาญ ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานและได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

ไปสู่การปฏิบัติตาม 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ รวมทั้งได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการด้านอาชีพและการออมด้วย โอกาสนี้ นายทศวรรษ เกิดติ๋ง ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย
.
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่ได้รับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จะรวบรวมและนำเสนอรายงานให้กับคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้รับทราบและหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป