จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสสจ.จันทบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

จันทบุรี-มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสสจ.จันทบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

วันนี้ ( 4 ธ.ค. 66 ) ที่ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นำบุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ อสม.ออกให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิและมีสตรี แม่บ้านจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกษตรกรในพื้นที่มาขอรับบริการจำนวนมาก
ทั้งนี้จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 19,300 คน และเสียชีวิตประมาณ 4,700 คน หรือทุก 2 ชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ล่าช้า

อาการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว และในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดจันทบุรี มีสตรีอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 129,436 คน พบเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ จำนวน 142 คน ซึ่งเป็นอำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 57 คนจังหวัดจันทบุรี
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่กลุ่มเสี่ยงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ส่งผลให้ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมได้ถึง ร้อยละ 90

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334