กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศึกษาดูงานและประชุมทวิภาคี ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศึกษาดูงานและประชุมทวิภาคี ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมทวิภาคี ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พบปะกับ นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เพื่อรับทราบข้อมูลและหารือเกี่ยวกับการปกครองของนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และภารกิจของสถานกงสุลใหญ่รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการประชุมหารือกับผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน

.
สำหรับการศึกษาดูงานและประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ รวมถึงบทบาทขององค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน การสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน บทบาทของภาคประชาชนในการร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงนโยบายและโครงการเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป