โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบปิดค่ายใต้ร่มธัมมสิริเข้าใจหลักธรรมนำพาสู่การใช้ชีวิต

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบปิดค่ายใต้ร่มธัมมสิริเข้าใจหลักธรรมนำพาสู่การใช้ชีวิต
ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ทวี สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบพร้อมด้วย อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ อบรมค่ายคุณธรรม“ค่ายใต้ร่มธัมมสิริ”โดยมี คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน จำนวน 183คน

เข้าในพิธีปิด ซึ่งในวันนี้พระครูปลัดธีรวรวัจน์ เจ้าอาวาสวัดโตนด กทม. ซึ่งเป็นพระวิทยากร ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปแล้วนั้นในวันนี้ได้ส่งมอบนักเรียนคืนสู่อ้อมกอดผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองถึงกับต่างหลั่งน้ำตาด้วยความรัก ที่มีให้กัน หลังจากที่นักเรียนได้เข้ารับการอบรมค่ายคุณธรรม ค่ายใต้ร่มธัมมสิริเป็นเวลา2วัน1คืน
โรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
นาย ทวี สุขแก้ว กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ความเสื่อมด้านจิตใจมีมากขึ้น สภาพความเป็นจริงค้นพบได้อยากในตัวบุคคล แต่กลับมีความเจริญด้านวัตตุมาแทนที่ ความสงบสุขในสังคมกำลังลดน้อยลงไปทุกขณะ คดี อาญชากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหาที่เยาวชนขาดความรับผิดชอบเป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่ขัดเกลา อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่ให้ความสำคัญมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นได้หากปล่อยไว้กลายเป็นปัญที่กระทบต่อชีวิตและสังคม การจัดโครงการ อบรมคุณธรรม“ค่ายใต้ร่มธัมมสิริ ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จำทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่และยังเป็นเกาะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก