นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรผู้ปฎิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิตและผู้ประสานงานโครงการสานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบ การลด ละ เลิก อำเภอกุดชุม นายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุม

4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรผู้ปฎิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิตและผู้ประสานงานโครงการสานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบ การลด ละ เลิก อำเภอกุดชุม นายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุม

กล่าวว่าอำเภอกุดชุมเป็นอำเภอต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิสถาบันการพัฒนาการเรียนรู้(มสวร.)ให้พัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังเป็นหนึ่งใน 25. อำเภอต้นแบบของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็น The Best โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)มีแนวความคิดการทำงาน3ฃขยายคือขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายเวลาการลด ละ เลิก มากกว่า3เดือนและต่อเรื่องหลัวออกพรรษา เพื่อลดปริมาณการดื่มของประชาชน ลดผลกระทบจากการดื่ม

ได้แก่การเจ็บป่วยทางร่างกาย ทางจิต เสียการงาน อุบัติเหตุ ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได้จัดให้มีการบำบัดสำหรับกลุ่มผู้ประสพปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่ม ทั้งแบบอันตราย แบบติด แบบโปรแกรมสติบำบัด โดยผู้บำบัดจะผ่านการับรอง (Certified) มี5 ตำบลที่เข้าร่วมโครงการคือตำบลกำแมด-หนองหมี-โพนงาม-ห้วยแก้ง-นาโส่ จำนวน 60 รายมีผู้ที่เลิก7 เดือน 53 รายและผู้ที่ปฎิญาณตนเลิกตลอดชีวิต15 รายถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนสนใจห่วงใยสุขภาพตนเองและห่วงส่วน

รวมของบ้านเมืองด้วย//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร