จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ
วันที่14-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

​​วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ ภายใต้หัวข้องาน “Thai Herb Love Health : ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้านไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระดับท้องถิ่น และดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาค ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2562 จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น และสมุนไพร สร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และการใช้สมุนไพรในระดับท้องถิ่นของภาคเหนือ และเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ในภาคเหนือ

 

อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมด้วย เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม เครือข่าย 18 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 18 จังหวัด , เครือข่ายหมอพื้นบ้าน 18 จังหวัด , ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 จังหวัด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดลำพูน 8 อำเภอ
กลุ่มผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดสารพิษจังหวัดลำพูน
เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งส่วนราชการจังหวัดลำพูน ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ฯลฯกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านจากทั่วภาคเหนือ อาทิ ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน วิชาโหราศาสตร์ ตลอดจนพิธีกรรมบำบัดต่าง ๆ เช่น “วิชาดูเมื่อ” “วิชาปัดเป่า” “พิธีถอนขึด” “การนวดตอกเส้น” การจัดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยจากทั่วภาคเหนือ การจัดนิทรรศการของดีของเด่นจาก 18 จังหวัด ภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน รวมมากกว่า 100 บูท การจัดให้มีตลาดกลางการซื้อขายจำหน่ายจ่ายแจกสมุนไพร การเสวนาพร้อมฝึกสาธิตและฝึกอาชีพตลอดทั้ง ๕ วัน อาทิ การฝึกสอนทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สบู่ แชมพู ครีมทาผิว ลูกประคบ ยาดมสมุนไพร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานรับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานทุกวัน ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนร่วมงาน ณ จุดประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายรูป/เช็คอินทางFacebook ของงาน สิทธิรับของที่ระลึกจากการจัดงานทันที
………………….
กฤตยชญ์. พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน