กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 12 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
.
โดยคณะฯ ติดตามการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 1.การปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยจังหวัดได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้กรอบนโยบาย

และแนวทางการบริหารงาน และระบบการบริหารงานและการบูรณาการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 2. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีปัญหาและอุปสรรค เช่น หน่วยงานของรัฐยังไม่มีการแจ้งแผนดังกล่าวให้จังหวัดทราบเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ทำให้สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะผู้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องสอบถามไปยังหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในพื้นที่เอง หน่วนงานในจังหวัดยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบ เนื่องจากไม่ได้รับการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้แจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานรายงานแผนพัฒนาดังกล่าว แต่ได้รับการรายงานกลับมาจำนวนไม่มาก เป็นต้น