ร้อยเอ็ดคณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ได้มอบเงินช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ แก่ผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมจำนวน 116 ราย เป็นเงิน จำนวน 145,151 บาท/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดคณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ได้มอบเงินช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ แก่ผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมจำนวน 116 ราย เป็นเงิน จำนวน 145,151 บาท

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้ประกอบการโรงรับจำนำ และประชาชนเข้าร่วมการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ(เครื่องมือประกอบอาชีพ) ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงรับจำนำกิโลศูนย์ โรงรับจำนำสยามร้อยเอ็ด โรงรับจำนำราชการดำเนิน และสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนได้นำเอาเครื่องมือประกอบอาชีพมาจำนำไว้ ณโรงรับจำนำ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ประสานกับผู้ประกอบการโรงรับจำนำ และผู้ประสงค์จะสนับสนุนให้การช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำเครื่องมือประกอบอาชีพ และได้รับการตอบรับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

โดยโรงรับจำนำและผู้มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือในการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ ซึ่งการไถ่ถอนทรัพย์จำนำในครั้งนี้ รวมจำนวน 116 ราย เป็นเงิน จำนวน 145,151 บาท
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจแก่ประชาชน รวมทั้งได้มอบข้าวสารและอาหารให้กับประชาชนที่มารับการไถ่ถอนทรัพย์จำนำ
และในส่วนของโรงรับจำนำในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนในการไถ่ถอนฯ ให้ประชาชนไปพร้อมในวันนี้ด้วย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ