ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงเพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำแบบพอเพียงเพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


วันชัยผวจ.รอ.ติวเข้มอปท.จัดการเรื่องน้ำแบบพอเพียง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 นนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพศ 2562 โดยการดำเนินงานของนายธีระชัยแสนภูวาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 90 คนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 แห่ง 12 อำเภอจำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 กพ 2562 พร้อมศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี

โดยที่โครงการนำความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการทำฝายชะลอน้ำ หรือฝายกักเก็บน้ำ ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร

วิทยากรจากกกตร้อยเอ็ดบรรยายเรื่องพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวิทยากรจากชลประทานบรรยายการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงานจัดการน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านไร้แผ่นดินศึกษาธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญเพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักประชารัฐมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาให้บริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งตนเอง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน