ชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

เช้าวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักตามค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในช่วงวัดหยุด ซึ่งว่างเว้นจากการทำงาน เพื่อให้มีเวลาในการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว