ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายหนุนการเกษตรระดับหมู่บ้าน แปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายหนุนการเกษตรระดับหมู่บ้าน
แปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกีรติรัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง”ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการยกระดับภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านไปสู่เกษตรมูลค่าสูง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาอาชีพโดยใช้ปัญหา ความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่มาเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดการส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตโดยการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงและการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการเติมทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น โดยมีนายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยานณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565