นครนายก – การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ภาค 12

นครนายก – การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ภาค 12

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2563

ที่ห้องประชุมสงฆ์วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระราชเวที รองเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานสงฆ์ การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธรรมยุต) พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับ

ด้วยท่านทั้งหลายที่มีความศรัทธาเลื่อมใส ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร เป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา จักต้องปฏิบัติเช่นใดที่จะสามารถตอบแทนคุณความดี ที่อุบาสกอุบาสิกาได้มีแก่ตนและแก่คณะสงฆ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเราจึงสามารถตอบแทนคุณงามความดีที่อุบาสกอุบาสิกาได้มีแก่ตน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เมื่อสมณชีพราหมณ์ได้รับการบำรุ่งแล้ว ควรทำการตอบแทนด้วยการห้ามปรามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี และนำพระธรรมคำสอนไปถ่ายทอดเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดีมีศิลธรรม รักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคงสถาพร ความเจริญแก่ตน อำนวยคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก