จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลหลักเมืองราชบุรีดูแลประชาชนแจกแมส.พร้อมเจล ล้างมือป้องกันโควิด19

จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลหลักเมืองราชบุรีดูแลประชาชนแจกแมส.พร้อมเจล ล้างมือป้องกันโควิด19

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
นายสามารถ โกสมุทร รองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมืองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทีม อสม.เทศบาลตำบลหลักเมืองโดยแจกแบบปูพรม เคาะประตูทุกครัวเรือน ในชุดประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 1 กล่อง

แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ 1 ขวด คู่มือการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และถุงสีแดงสำหรับแยกใส่แมสใช้แล้ว โดยที่หน้ากากอนามัยได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนหนึ่ง และทางเทศบาลตำบลหลักเมือง จัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน โอกาสนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันไลฟ์สดทางแฟนเพจ
เทศบาลตำบลหลักเมืองเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่อีกด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน